Повернутися до звичайного режиму
Підписатися на RSS

Система методичної роботи в школі

/Files/images/3038627-e952e3481987233d.gif

Завдання

щодо організації методичної роботи

1. Формувати структуру методичної роботи на основі діагностування, диференціації та реалізації особистісно-діяльнісного та компетентісного підходу до навчання педагогічних кадрів.

2. Враховувати підсумки діагностичного анкетування педагогічних кадрів та пропозиції педагогічних працівників щодо вдосконалення методичної роботи в школі.

3. Продовжити проведення заходів по вивченню та впровадженню в практику роботи педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського, І.Г.Ткаченка та Г.Г.Ващенка.

4. Організувати роботу методичних об'єднань та затвердити керівників.

5. Тримати на контролі питання участі працівників шкіл у методичній роботі різного рівня,враховуючи наслідки контролю при визначенні рейтингу та атестації вчителів.

6. Забезпечити стимулювання активістів методичної роботи як шкільного так і районного та обласного рівнів.

7. Організувати стажування та наставництво.

8. Забезпечити виконання планів курсової перепідготовки .Постійно тримати на контролі питання вивчення результативності курсової перепідготовки педагогічних працівників.

9. Використовувати атестацію вчителів як дієвий фактор підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

10 .Питання ефективності методичної роботи періодично заслуховувати на засіданнях методичних, педагогічних рад та нарадах при директору.

11 Постійно вивчати,узагальнювати та поширювати передовий педагогічний досвід як в межах школи,так і в межах району. Практикувати випуск шкільних газет, бюлетенів, буклетів, брошур тощо з актуальних для життя педагогічних та учнівських колективів питань.

12 Забезпечувати систематичне висвітлення актуальних питань навчання, виховання підростаючого покоління, проблем та досягнень закладу на сторінках періодичних видань.

13 Постійно проводити роботу по оформленню методичного кабінету школи як центру роботи по підвищенню фахової майстерності освітян.

1. Формувати структуру методичної роботи на основі діагностування, диференціації та реалізації особистісно-діяльнісного та компетентісного підходу до навчання педагогічних кадрів.

2. Враховувати підсумки діагностичного анкетування педагогічних кадрів та пропозиції педагогічних працівників щодо вдосконалення методичної роботи в школі.

3. Продовжити проведення заходів по вивченню та впровадженню в практику роботи педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського, І.Г.Ткаченка та Г.Г.Ващенка.

4. Організувати роботу методичних об'єднань та затвердити керівників.

5. Тримати на контролі питання участі працівників шкіл у методичній роботі різного рівня,враховуючи наслідки контролю при визначенні рейтингу та атестації вчителів.

6. Забезпечити стимулювання активістів методичної роботи як шкільного так і районного та обласного рівнів.

7. Організувати стажування та наставництво.

8. Забезпечити виконання планів курсової перепідготовки .Постійно тримати на контролі питання вивчення результативності курсової перепідготовки педагогічних працівників.

9. Використовувати атестацію вчителів як дієвий фактор підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

10 .Питання ефективності методичної роботи періодично заслуховувати на засіданнях методичних, педагогічних рад та нарадах при директору.

11 Постійно вивчати,узагальнювати та поширювати передовий педагогічний досвід як в межах школи,так і в межах району. Практикувати випуск шкільних газет, бюлетенів, буклетів, брошур тощо з актуальних для життя педагогічних та учнівських колективів питань.

12 Забезпечувати систематичне висвітлення актуальних питань навчання, виховання підростаючого покоління, проблем та досягнень закладу на сторінках періодичних видань.

13 Постійно проводити роботу по оформленню методичного кабінету школи як центру роботи по підвищенню фахової майстерності освітян.

Організація методичної роботи

Згідно з принципами й положеннями нормативних документів про освіту, рекомен­даціями районного методичного кабінету, методична робота в школі спрямована на розвиток творчої особистості вчителя, учня. Головні зусилля зо­середжуються на наданні реальної, дієвої допомоги пе­дагогічним працівникам, особливо молодим, у підви­щенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, такого морально-психологічного клімату, який сприяв би пошуку кращих технологій педагогічної праці.

Пріоритетними принципами функціонування методичної роботи у школі є:

- науковість;

- зв'язок з життям, актуальність;

- системність;

- систематичність, послідовність, масовість;

- творчий характер;

- єдність теорії і практики;

- колективність;

- діагностичний підхід.

Методичну роботу в школі координує методич­на рада, яка спрямовує діяльність учителів, предмет­них методоб’єднань, творчих груп, що форму­ються за результатами діагностування всіх членів педагогічного колективу, планує, узгоджує та аналі­зує проведення заходів відповідно до педагогічної проблеми.

Робота методичної служби школи спрямована на реалізацію її основної мети (додаток 1): забезпечення умов систематичної колективної й індивідуальної діяльності педагогічних працівників, спрямованої на підвищення їх науково-теоретичної, психолого-педагогічної підготовки, професійної майстерності, доведення фахової та методичної компетентності до рівня сучасних вимог розвитку освіти й суспільства.

Головні напрямки методичної роботи:

- забезпечення вчителів професійною інформацією;

- підготовка до атестації;

- узагальнення й поширення досвіду роботи вчителів;

- здійснення постійного моніторингу показників роботи навчального закладу, педагогічних працівників, управлінських рішень для ліквідації прогалин у роботі, для вдосконалення діяльності;

- організація і проведення педагогічних заходів.

Участь у методичній роботі – невід’ємна складова професійної діяльності педагога, обов’язок якого – "постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру" (ст.56 Закону України "Про освіту"). Методична робота складається з комплексу систематичної, цілеспрямованої діяльності педагогів, сприяє підвищенню науково-теоретичного і культурного рівня, удосконаленню психолого-педагогічної й професійної підготовки.

Наказом по школі визначено структуру методичної роботи, мережу методичних формувань, призначено їх керівників.

В школі функціонують такі методичні формування:

- методична рада;

- психолого-педагогічний семінар;

- 5 методичних об’єднань (суспільно-гуманітарного циклу, природничо-математичного циклу, МО класних керівників,учителів початкових класів та учителів ОЗ і фізкультури).

- 2 творчі групи: творча група по впровадженню ідей В.О.Сухомлинського, творча група по роботі з обдарованими дітьми.

Структура методичної роботи (додаток 2) включає взаємопов’язані елементи, що відповідають цілям і завданням, які стоять перед навчальним закладом та втілюються у різних формах (додаток 3), різними методами та засобами. Структура методичної роботи в школі спрямована на:

- організацію підвищення кваліфікації педпрацівників;

- формування висококваліфікованого педагогічного колективу з високим рівнем творчості;

- диференціацію роботи з педагогічними кадрами;

- впровадження інноваційних технологій;

- скоординованість усіх внутрішньошкільних форм та методичних заходів;

Форми і методи методичної роботи різноманітні: засідання педагогічної ради, проблемні семінари, педагогічні читання, конференції, круглі столи, диспути, ділові ігри, конкурс методичних розробок, творчі звіти тощо.

Організація методичної роботи будується на глибокому вивченні, аналізі результативності навчально-виховного процесу, рівня професійної підготовки педагогічних кадрів, координується з курсовою перепідготовкою та іншими формами підвищення кваліфікації.

З метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань щодо організації навчально-виховного процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивчення і поширення педагогічного досвіду використовуються колективні (групові) форми роботи, а саме:

- майстер-клас – передача досвіду, майстерності шляхом демонстрації прийомів роботи;

- методична сесія, проводиться щорічно у березні ( творчі звіти учителів, що атестуються);

- методичний діалог - обговорення та вирішення певної проблеми (обирається тема та пропонуються до неї питання);

- методичний тиждень – ознайомлення з творчістю молодих учителів;

- педагогічна виставка – показ досягнень педагогічного колективу;

- семінар (теоретичний, практичний);

- конкурс нестандартних уроків, конкурс виховних заходів, конкурс "Учитель року" та ін..;

- тренінг;

- конференція тощо.

Індивідуальні форми методичної роботи охоплюють наставництво, стажування, відвідування уроків та позакласних заходів, консультування, самоосвіту.

Однією з пріоритетних на сучасному етапі є про­блема підвищення професійного рівня вчителя через його самоосвіту. Тому основне завдання методичної служби полягає в тому, щоб включити вчителів у про­цес вдосконалення кваліфікації. Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами передбачено індиві­дуальніформи роботи:індивідуальна робота над на­уково-методичною проблемою, самостійна робота, докурсова та післякурсова підготовка, консультуван­ня, творчі звіти, наставництво, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та ін.

Учителі мають мож­ливість підвищити свою фахову майстерність на кур­сах підвищення кваліфікації педагогічних працівни­ків у м. Кіровограді в ОІППО.

Адміністрація школи тримає на постійному контролі питання самоосвіти, а саме:

- виступи учителів щодо обміну досвідом самоосвіти на засіданні педради;

- індивідуальні бесіди;

- анкетування;

- групові та індивідуальні консультації;

- звіти самоосвіти на засіданні МО, визначення завдань самоосвіти на наступний навчальний рік.

План самоосвіти має таку структуру:

- перелік літератури, яку слід опрацювати;

- форми самоосвіти;

- термін виконання роботи;

- передбачувані результати (доповідь, виступ, опис досвіду, звіт тощо),

Загальноприйнятим методичним заходом у школі, де відбувається показ кращого досвіду, пропаганда нових педагогічних надбань і актуальних питань методики, є відкритий урок. Обов’язково визначається методична мета відвідування уроку.

У школі налагоджено взаємовідвідування уроків членами МО, що сприяє перенесенню кращих методів і прийомів роботи одного учителя в практику діяльності інших, будить творчу ініціативу педпрацівників.

В кінці кожного навчального року проводяться творчі звіти МО, де вчителі демонструють напрацювання з реалізації методичної проблеми, над якою працює МО.

Узагальненням творчого потенціалу педагогічних працівників є підготовка та участь у шкільній педагогічній виставці „Зерна педагогічного досвіду”.

На належному рівні планується та проводиться робота шкільних методичних об’єднань, колективи яких пов'язують свою робо­ту із загальношкільною проблемою, вивчають та впроваджують сучасні технології навчання, роз­глядають актуальні питання з дидактики, педагогі­ки, психології, проводять предметні тижні, відкриті уроки, позакласні заходи, творчі звіти вчителів. Ро­бота в методичних підструктурах є ефективною і за змістом, і за формою.

В школі функціонує 5 шкільних методичних об’єднань, діяльність яких спрямована на забезпечення педагогів сучасною інформацією, новинками освітньої галузі; ознайомлення вчителів із досягненнями психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду; поглиблення фахових знань та підвищенню професійної майстерності. Система планування і роботи ШМО удосконалена, зібрані і систематизовані всі матеріали. Планові засідання і робота між засіданнями відрізняється різноманітністю форм і прийомів проведення.

В індивідуальній роботі з педагогічними кадрами домінують співбесіди з вчителями з питань використання новітніх технологій на уроках, організації роботи з обдарованими дітьми, з дітьми, що мають початковий рівень знань.

Ефективними були засідання педагогічної ради "Обдаровані діти": підходи та методи роботи з ними", "Інноваційні технології виховання та організація роботи класного керівника", психолого-педагогічні консиліуми за наслідками класно-узагальнюючого контролю у 5, 9 та 11 класах, науково-методичні семінари по роботі з обдарованими дітьми.

У навчальному закладі систематично проводиться педагогічний моніторинг як форма організації, збирання та обробки інформації про кож­ного з педагогів, що забезпечує неперервне відстеження динаміки і тенденцій розвитку освітнього процесу, створення власної системи не­перервного і тривалого спостереження, оцінювання і прогнозування стану навчально-виховного процесу. Систематично проводиться моніторинг стану викладання та рівня знань, умінь і практич­них навичок учнів із навчальних предметів, який дає можливість отримати об'єктивну інформацію про стан викладання та рівень знань, умінь і прак­тичних навичок учнів із предмета, спроектувати на основі цих досліджень заходи з підвищення якості вивчення предмета, надати необхідну організацій­но-методичну та адресну допомогу вчителям-предметникам із метою поліпшення стану викладання предмета.

Щорічно у березні проводиться місячник педагогічної май­стерності «Творчість. Здобутки.Пошук», у рамках якого відбулися засідання методичної ра­ди «Творча діяльність учнів на уроці: фор­ми, методи, перспективи», засідання круглого столу «Професіоналізм, майстерність, досвід, новаторство, покликання, талант. Які співвідношення цих якос­тей?», пре­зентація дидактичного матеріалу, а також проведено панораму відкритих уроків із використанням інноваційних технологій. Проведення таких заходів стимулює вчителя до особистісного й професійного зростання, досяг­нення нових педагогічних цілей; розвиває вміння педагогів працювати в умовах вибору педагогічної позиції, технології, змісту, форм і методів навчання і виховання; повніше реалізує гуманітарну, культу­рологічну функції освіти.

У травні проводиться декада педагогічної май­стерності, протягом якої педколектив презентував звіт-виставку творчих надбань вчителів «Зерна педагогічного досвіду».

У методичному кабінеті зосереджуються такі ма­теріали: науково-методична та література; презентації досвіду вчителів; банк даних (картотека) педагогічних знахідок, досві­ду, освітніх технологій; зразки кращих методичних розробок педагогів і публікації у місцевій пресі); педа­гогічні газети й журнали.

На засіданнях психолого-педагогічного семінару розглянуто такі питання: «Ураху­вання індивідуальних особливостей учнів у процесі ви­ховання та навчання», «Творчі здібності учнів та шляхи їх розвитку», «Розвиток пізнавальної сфери дітей», «Професійно суттєві якості вчителя та їхній розвиток» та ін.

Зміст методичної робо­ти

• вивчення постанов уряду про школу; оволодіння методологічними й теоретичними основами відповід­ної галузі науки (за фахом), сучасними досягненнями психолого-педагогічної науки, методикою викладан­ня предмета; підвищення рівня управлінської діяль­ності, загальної культури вчителя;

• систематичне вивчення й аналіз навчальних планів, програм, підручників, посібників, інструк­тивних матеріалів, методичних рекомендацій щодо змісту, форм і методів проведення уроку, факульта­тивних та інших занять, позакласної та позашкільної роботи, навчально-виховного процесу в цілому;

• вивчення та використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду; розвиток ініціативи й твор­чості, новаторських пошуків педагогів;

• вивчення й аналіз стану викладання, якості навчальних досягнень учнів, рівня їхньої вихованості; виявлення труднощів у засвоєнні програмового мате­ріалу;

• підготовка та проведення заходів, спрямованих на вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення загальноосвітнього рівня школярів, їхньої вихованості, розвитку; допомога в профільному само­визначенні старшокласників і формуванні здібностей, необхідних для продовження навчання;

• надання прак­тичної допомоги педагогічним кадрам в оволодінні сучасними методами викладання й виховання; під­вищення фахової майстерності та психолого-педагогічної підготовки вчителів;

• аналіз умов забезпечення психофізичного здоров'я дітей та учнів.

Основні напрями методичної роботи

• глибоке і всебічне опанування й реалізація в практичній діяльності основних вимог Закону Укра­їни «Про загальну середню освіту», Концепції 12-річної загальноосвітньої школи, Концепції профільного навчання в старшій школі; реалізація в практичній педагогічній діяльності критеріїв якості навчальних досягнень учнів за 12-бальною шкалою оцінювання;

• удосконалення змісту методичної робо­ти, забезпечення її національної спрямованості від­повідно до економічних, політичних, соціально-куль­турних умов розбудови й оновлення української загальноосвітньої школи;

• поглиблення філософсько-педагогічних знань, що спрямовані на відродження та розвиток наці­ональної освіти в Україні, вивчення педагогами тео­рії і методики навчання та виховання, психології, етики, естетики, поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета та методики його викладання з урахуванням вимог закону про мови;

• вивчення діалектики та принципів розбудови української національної школи; збагачення педа­гогічних кадрів надбаннями української етнопедагогіки, науки, культури; вивчення питань теорії і до­сягнень науки в галузі викладання предмета, ово­лодіння сучасною науковою методологією;

• глибоке вивчення та практична реалізація про­грам і положень підручників, розуміння їхніх осо­бливостей і вимог з позиції формування національної школи;

• опанування методики викладання певного пред­мета; випереджувальний розгляд питань методики вивчення складних розділів навчальних програм з демонстрацією відкритих уроків;

• освоєння та практичне застосування теоретич­них положень загальної дидактики, методів і прийомів активізації навчальної діяльності школярів і формування в них наукового світогляду;

• систематична інформація про нові методичні рекомендації, публікації щодо змісту й методики навчально-виховної роботи, глибоке вивчення від­повідних державних і нормативних документів;

• впровадження у практику роботи досягнень психології й окремих методик, пере­дового педагогічного досвіду;

• розвиток традиційних і пошук нових високо­ефективних форм і змісту методичної робо­ти;

• спрямування методичної роботи на створення оптимальних умов для широкої загаль­ноосвітньої підготовки та всебічний розвиток здібних і обдарованих учнів, реалізацію їхніх творчих запитів, забезпечення фундаментальної допрофесійної під­готовки з обраного профілю.

ФУНКЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ ШКОЛИ

Діагностика педагогічних кадрів

Мета, завдання методичної служби – створення, розвиток та вдосконалення педагогічної творчої майстерні вчителя

Зміст:

- відпрацювання цінностей кожного вчителя;

- удосконалення професійної майстерності;

- підвищення педагогічної культури та педагогічної техніки;

- оволодіння інноваційними методами

Форми:

- курси підвищення кваліфікації;

- предметні МО

- проблемні семінари;

- психолого-педагогічні семінари;

- семінари – практикуми;

- методичні тижні;

- виставки педтехнологій;

- педчитання; конференції;

- конкурси;

- творчі групи;

Форми організації методичної роботи

КОЛЕКТИВНІ

ПЕДАГОГІЧНА РАДА

СЕМІНАР

МЕТОДИЧНІ ВИСТАВКИ

ЯРМАРОК ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ

ПРЕЗЕНТАЦІЇ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

МЕТОДИЧНІ ДЕКАДИ

ГРУПОВІ

МЕТОДИЧНІ ОБ'ЄДНАННЯ

ТВОРЧІ ГРУПИ

ІНДИВІДУАЛЬНІ

ТВОРЧИЙ ЗВІТ

САМООСВІТА

СТАЖУВАННЯ

КОНСУЛЬТАЦІЇ

АТЕСТАЦІЯ

КОНКУРСИ

Шкільні методичні формування

МО вчителів початкових класів

Проблема, над якою працює методичне об’єднання: Розвиток творчої особистості на основі використання новітніх технологій та впровадження передового педагогічного досвіду й педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського

Керівник: Семенкова Л.А., спеціаліст вищої категорії, старший вчитель

МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу

Проблема, над якою працює методичне об’єднання: Вдосконалення навчально-виховного процесу на основі використання новітніх технологій та передового педагогічного досвіду

Керівник: Петрова О.О., спеціаліст вищої категорії, старший вчитель

МО вчителів природничо -математичного циклу

Проблема, над якою працює методичне об’єднання: Підвищення якості знань учнів на основі новітніх технологій та використання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського

Керівник: Ланецька О.А., спеціаліст вищої категорії, старший вчитель

МО вчителів фізкультурно-оздоровчого циклу

Проблема, над якою працює методичне об’єднання: Розвиток в учнів інтересу до уроків фізичної культури та ОЗ

Керівник: Дзюнзя Н.Л., спеціаліст вищої категорії, старший вчитель

МО класних керівників

Проблема, над якою працює методичне об’єднання: Організація ефективної системи виховної роботи, спрямованої на виховання гідного громадянина України

Керівник:Дудкіна О.В., спеціаліст вищої категорії, старший вчитель

Творча група по вивченню та впровадженню творчої спадщини В.О.Сухомлинського

Проблема, над якою працює творча група: Вивчення, пропагування, впровадження в практику роботи вчителів творчої спадщини В.О.Сухомлинського

Керівник: Бондар В.М., спеціаліст вищої категорії

Використання інноваційних

та сучасних комп’ютерних технологій

У Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті пріоритетним напрямком у розвитку освіти є підготовка освічених людей, кваліфікованих спеціалістів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння і впровадження сучасних технологій.

Школа має бути не підготовкою до життя, школа має бути життям. Досягнути цього можна, створюючи інтерактивне середовище навчання, використовуючи парні, групові, колективні форми діяльності. Тому в навчально-виховному процесі ефективно використовуються такі інноваційні технології:

- розвивальне навчання;

- інтерактивні технології;

- проектне навчання.

Застосування цих технологій у навчанні дає змогу учням:

- ґрунтовно аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до засвоєння навчального матеріалу;

- навчитися слухати іншу людину, поважати альтернативну думку;

- моделювати і розв’язувати пізнавальні, життєві та соціальні ситуації, таким чином збагачуючи власний пізнавальний і соціальний досвід;

- учитися будувати конструктивні відносини в групі, визначати своє місце в ній, уникати конфліктів, розв’язувати їх, шукати компроміси, прагнути до діалогу, знаходити спільне розв’язання проблеми;

- розвивати навички проектної діяльності, самостійної роботи, виконання творчих робіт тощо.

Для ефективного застосування інтерактивних технологій вчителі старанно планують свою роботу, а саме: дають завдання учням для попередньої підготовки (прочитати, продумати, виконати самостійні підготовчі завдання).

Заняття з використанням інтерактивних технологій проходять цікаво, продуктивно, знімають закомплексованість в учнів з різним рівнем навчальних досягнень. Головне, що відбувається розвиток творчих здібностей учнів, пізнавальних інтересів, значно зростає ефективність уроків. Використання інтерактивних технологій допомагає створенню атмосфери співробітництва, порозуміння і доброзичливості, формує характер, розвиває світогляд, логічне мислення, зв’язне мовлення учнів, виявляє і реалізовує їхні індивідуальні здібності.

Інтерактивні технології створюють комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність. Впровадження інтерактивної навчальної діяльності ставить перед вчителем наступні завдання:

- враховувати індивідуальні особливості кожного учня;

- навчати школярів співпраці у виконанні групових завдань;

- формувати комунікативні вміння учнів;

- формувати рефлексивні компоненти навчальної діяльності: планування, аналіз, контроль, оцінку.

Використання аудіовізуальних засобів та мультимедійних засобів забезпечує:

- урізноманітнення форм подання інформації;

- урізноманітнення навчальних завдань;

- зворотний зв’язок, широкі можливості діалогізації навчального процесу;

- широку індивідуалізацію процесу навчання, розширення поля самостійності;

- широке застосування ігрових прийомів;

- активізацію навчальної роботи учнів.

Комп’ютерні технології забезпечують реалізацію принципу наочності, більшою мірою сприяють зміцненню знань, а на практичних заняттях – умінь; ефективну підтримку ігрових форм уроку, активного діалогу "учень-комп'ютер".

Використання ресурсів і послуг Інтернету значно розширює можливості і вчителя і учня у всіх видах діяльності.

Комп’ютерні презентації сприяють:

• підвищенню якісного рівня використання наочності на уроці;

• зростанню продуктивності уроку;

• реалізації міжпредметних зв’язків;

• підвищенню рівня знань учнів.

Використання презентацій є доцільним на будь-якому етапі вивчення теми і на будь-якому етапі уроку: під час пояснення нового матеріалу, закріплення, повторення, контролю. Етапи уроку, основні тези і весь необхідний ілюстративний матеріал, чітко і наочно виконані на слайдах, сприяють концентрації уваги учнів і активізації їх діяльності.

Запровадження в навчально-виховний процесс інформаційно-комунікаційних технологій є вимогою часу. Все актуальнішим стає питання інтеграції інноваційних методик навчання, насамперед інформаційно-комунікаційних, у традиційну шкільну методику. На сьогодні без використання інформаційно-комунікаційних засобів неможливо забезпечити рівний доступ до якісної освіти. Кожен вчитель повинен вміти орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного суспільства.

Всі вчителі школи пройшли навчання за курсом «Основи інформаційно-комунікаційних технологій». Педагогічний колектив у постійному пошуку форм, методів, підходів використання ІКТ у навчально-виховному процесі та в позаурочній діяльності, моніторингу й керівництві. Вчителі використовують Інтернет-технології, здійснюють анкетування, діагностування; тестування, пошук необхідної інформації в мережі Інтернет.

Учителі широко використовують на уроках власні та учнівські презентації.

Переваги ІКТ полягають у тому, що вони роблять навчання ефективнішим, сприяють індивідуалізації; активізують пізнавальну діяльність; створюють ефективний зворотний зв’язок.

Використання ІКТ суттєво підвищує якість навчально-виховного процесу, рівень знань учнів та їх інтерес до навчання.

Учителі практикують використання педагогічних програмних засобів в комплекті з традиційним підручником. Учні вчаться складати логічні схеми, розкривати-причинно-наслідкові зв’язки тощо.

Місячник педагогічної майстерності

«Творчість. Здобутки. Пошук»

У рамках місячника передбачити проведення таких заходів:

· Методична оперативна нарада «Місячник педагогічної майстерності й реалізації завдань розвитку творчого потенціалу педагогічного колективу».

· Панорама відкритих уроків з використанням інноваційних технологій (обмін досвідом).

· Підвищення педагогічної майстерності педагогів:

1. Випуск інформаційно-методичного бюлетеня «Методи активізації твор­чого пошуку»

2.Засідання методичної ради «Творча діяльність учнів на уроці: форми, методи, перспективи»

3. Круглий стіл «Професіоналізм, майстерність, досвід, новаторство, покли­кання, талант. Які співвідношення цих якостей? Чому не кожному вчителеві вдається пройти всі ці ступені росту?»

4. Фестиваль уроків учителів, які атестуються.

План

засідань методичної ради

Вересень

1. Організація методичної роботи з педагогічними кадрами.

2. Результати моніторингу ефективності роботи шкільних МО.

3. Затвердження планів роботи методичної ради та методичних об'єднань.

4. Визначення функціональних обов'язків членів методичної ради.

5. Огляд нормативних документів.

Жовтень

1. Розробка документації щодо створення наукового товариства у школі.

2. Про підсумки проведення шкільного конкурсу "Вчитель року ".

3. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної науки.

Січень

1. Звіт творчих груп про результати роботи.

2. Про підсумки участі учнів у районних предметних олімпіадах.

3. Огляд нормативних документів, освітянських публікацій.

Березень

1. Державна підсумкова атестація учнів.

2. Творчі звіти вчителів, що атестуються.

3. Про хід виконання заходів опорної школи з 03 та БЖД.

4. Огляд нормативних документів та психолого-педагогічної літератури.

Травень

1. Звіт про методичну роботу в школі (інформація керівників МО, творчих груп).

2. Перспектива роботи М Ф у наступному навчальному році (обмін думками).

3. Про підсумки курсової перепідготовки вчителів

Кiлькiсть переглядiв: 3472

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.